Ka moolu joo Quran karago la

Ka Amankuta

moo la kiitiyo be dii le mig ka mig ka moo lu joo mig ka a la koridaa kono warag ka a karag ka a baraajoo dii ala furee ye.

m` be soolrig i la miiro la le