ആരാണ്‌ ആരാധനക്കര്‍ഹനായ ഏകന്‍ ?

വിേശഷണം

ലോക സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഏകത്വവും, അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കേണ്ടതിന്റെ അവശ്യകത എന്ത്‌ എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിന്താര്‍ഹവും പഠനാര്‍ഹവുമായ ലേഖനം.........

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം