ക്ഷമ: വിശ്വാസിയുടെ മുഖമുദ്ര

വിേശഷണം

ക്ഷമ എന്നാല്‍ എന്ത്‌? അതിന്റെ ആവശ്യകത, മഹത്വം, ശ്രേഷഠത, പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ക്ഷമ അവലംബിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു