തൗഹീദും രണ്ട്‌ ശഹാദത്ത്‌ കലിമയും

വിേശഷണം

തൗഹീദ്‌ എന്നാല്‍ എന്താണെന്നും അവയുടെ വിഭാഗങ്ങളും മഹത്വവും നേട്ടങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു. അതുപോലെ രണ്ട്‌ ശഹാദത്ത്‌ കലിമകള്‍ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം