നാവിെ‍ന്‍റ വിപത്തുകള്‍

വിേശഷണം

ദൈവീക അനുഗ്രഹമായ നാവിനെ മനുഷ്യന്റെ വിനാശത്തിന്ന് പകരം അവന്റെ രക്ഷക്ക്‌ എങ്ങിനെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കണം? കളവ്‌, ഏഷണി, പരദൂഷണം എന്നിവയില്‍ നിന്ന് സത്യവിശ്വാസികള്‍ വിട്ടുനില്‍ക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം