മറവിയുടെ സുജൂദ് ( സുജൂദ് സഹ്’വ് )

വിേശഷണം

മറവിയാല്‍ നമസ്കാരത്തില്‍ കുറവോ, വര്‍ദ്ധനവോ, അല്ലെങ്കില്‍ ഏറ്റകുറിച്ചിലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയമോ സംഭവിച്ച്‌ കഴിഞ്ഞാല്‍ നമസ്കരിക്കുന്നവന്‍ നിര്ബ്ബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട രണ്ട്‌ സുജൂദിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു