സുന്നത്ത്‌ നോമ്പുകള്‍

വിേശഷണം

സുന്നത്ത്‌ നോമ്പുകള്‍ ഏതെല്ലാമാണ്, അവയുടെ ശ്രേഷ്ടതയും, നോമ്പുകാരന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലവുമാണ് ഈ ലഘുലേഖയുടെ ഉള്ളടക്കം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം