കൂട്ടുകെട്ടിലെ മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

പരസ്പരം സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും ജീവിക്കേണ്ട മനുഷ്യര്‍ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളില്‍ കാണിക്കേണ്ട മര്യാദകളെക്കുറിച്ചും ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകള്‍ സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: