സൗഭാഗ്യമാണോ നീ തേടുന്നത്?

വിേശഷണം

ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട മനോഹരമായ ചെറുപുസ്തകം. മസ്ജിദുന്നബവിയിലെ അദ്ധ്യാപകനായ ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ബ്നു അബ്ദിൽ അസീസ് സിന്തി എഴുതിയ കുറിപ്പ് അവലംബിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിവർത്തനം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം