നല്ല മരണം

വിേശഷണം

മരണത്തോടുകൂടി യഥാര്ത്ഥ് ജീവിതത്തിലേക്ക്‌ പ്രവേശിക്കുന്ന മുഅ്മിനായ ഒരാളുടെ സുഖപര്യവസാനത്തിന്റെ ചില അടയാളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്‌ ഖുര്ആങനിന്റെയും പ്രവചാക ഹദീസുകളുടേയും വെളിച്ചത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുകയാണ്‌ ഈ ലഘുലേഖയില്‍. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മരണവും സുഖപര്യവസാനത്തിലാക്കട്ടെ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം