പ്രതിസന്ധികളില്‍ പതറാതെ മുന്നേറുക

വിേശഷണം

ദൈവദൂതന്മാര്ക്ക് പോലും ജീവിതത്തില്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു പല വിധത്തിലും നമ്മെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു വിവരണമാണിതില്‍.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു