മുഹര്റം മാസത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ആശൂറാഇന്റെ പ്രാധാന്യവും

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ മാസങ്ങളില്‍ ഒന്നായ മുഹറം മാസത്തിലെ താസൂആഅ്‌, ആശൂറാഅ്‌ നോമ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചും, അതിന്നുള്ള ശ്രേഷ്ഠതകള്‍, പ്രതിഫലങ്ങള്‍ എന്നീവയെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിശദീകരണമാണ്‌ ഈ കൊച്ചു കൃതിയില്‍. മുഹറം മാസത്തില്‍ സമൂഹം വെച്ചു പുലര്ത്തു്ന്ന ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനവും ഇതില്‍ കാണാം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു