മുഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പ്

മുഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പ്

വിേശഷണം

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്തായ മുഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം