ആശൂറാ നോമ്പിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

കൂടുതല്‍ നന്മകള്‍ കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങള്‍ അല്ലാഹു തന്റെ ദാസന്മാര്ക്കാമയി ഒരുക്കിത്തന്നിട്ടുണ്ട്‌. പ്രതിഫലാര്ഹസമായ അത്തരം നന്മ്കള്‍ നിറഞ്ഞ ഒരു മാസമാണ്‌ മുഹറം. പ്രസ്തുത മാസത്തില്‍ അനുഷ്ഠിക്കാനായി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലയ്ഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്ത്‌ വ്രതമാണ്‌ ആശൂറാ നോമ്പ്‌. ഈ ലഘുലേഖനം അതു സംബന്ധമായ പഠനമാണ്‌.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം