ആശൂറാ നോമ്പിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

കൂടുതല്‍ നന്മകള്‍ കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങള്‍ അല്ലാഹു തന്റെ ദാസന്മാര്ക്കാമയി ഒരുക്കിത്തന്നിട്ടുണ്ട്‌. പ്രതിഫലാര്ഹസമായ അത്തരം നന്മ്കള്‍ നിറഞ്ഞ ഒരു മാസമാണ്‌ മുഹറം. പ്രസ്തുത മാസത്തില്‍ അനുഷ്ഠിക്കാനായി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലയ്ഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്ത്‌ വ്രതമാണ്‌ ആശൂറാ നോമ്പ്‌. ഈ ലഘുലേഖനം അതു സംബന്ധമായ പഠനമാണ്‌.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു