ഉറുക്കും ഏലസും

വിേശഷണം

മനുഷ്യ ജീവിതത്തില്‍ ഉറുക്കുകള്ക്കുംن, മന്ത്രച്ചരടുകള്ക്കും സ്വാധീനമുണ്ട്‌ എന്നു് വിശ്വസിക്കുന്ന വലിയൊരു ജനവിഭാഗം നമുക്കിടയിലുണ്ട്‌. വിഭവങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍, കണ്ണേറ്‌ തടയാന്‍, ഉപദ്രവങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷ ലഭിക്കാന്‍, ഭാര്യാഭര്ത്തൃ ബന്ധം സുദൃഢമാകാന്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്ക്ക്ി‌ ഇത്തരം സാമഗ്രികള്ക്ക് ‌ കഴിവുണ്ട്‌ എന്നാണ്‌ അവരുടെ ധാരണ. ഇവ്വിഷയകമായി, ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്‌ വിശദീകരിക്കുന്ന ലഘുകൃതിയാണ്‌ ഇത്‌. തീര്ച്ചിയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കൃതി.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു