സുന്നത്തു നോമ്പുകള്‍

വിേശഷണം

സുന്നത്തു നോമ്പുകള്‍ക്ക് ഇസ്ലാമില്‍ ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ സല്ലം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വിശ്വാസികളോട് അനുഷ്ഠിക്കാന്‍ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്ത ചില സുന്നത്തു നോമ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരണമാണ് ഈ ലഘുലേഖയില്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം