പടിഞ്ഞാറിന്റെ സൗഭാഗ്യം

വിേശഷണം

പാശ്ചാത്യന്‍ ജനതയുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി സമൂഹത്തില്‍ ചില ധാരണകളുണ്ട്‌. ജീവിതത്തിന്റെ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചും, സമ്പൂ ര്‍ണ്ണമായ നിര്‍ഭയത്വത്തില്‍ വിഹരിച്ചും കഴിയുന്നവരാണ്‌ എന്നതാണ്‌ ആ ധാരണ. എന്നാല്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമെന്താണ്‌? ഈ ചെറിയ ലേഖനത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം അതാണ്‌; വായിക്കുക.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു