അറുപത്‌ പ്രവാചക ഉപദേശങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പ്രവാചക വചനങ്ങളില്‍ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ഉപദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരം. പെരുമാറ്റം, ദൈവ ഭക്തി, അറിവ്‌, നന്മ കല്പിക്കല്‍, തിന്മ വിരോധിക്കല്‍, പ്രബോധനം, ഖുര്ആلന്‍ പാരായണം, കുടുംബ ബന്ധം തുടങ്ങിയ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഉപദേശങ്ങള്‍.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

പ്രസാധകർ:

അല്‍ ഖഫ്ജി ജാലിയാത്ത് ഓഫീസിന്‍റെ വെബ്സൈറ്റ്

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: