അഹ്’ലന്‍ റമദാന്

വിേശഷണം

റമദാനിലുണ്ടാകേണ്ട ഈമാനും പ്രതിഫലേഛയും, സത്യസന്ധത, ക്ഷമ, നോമ്പില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം