മെഗാ ഓഫർ

വിേശഷണം

ഒരു മുസ്ലിം ദിനംപ്രതി അനുഷ്ടിക്കേണ്ട ഫർദും സുന്നത്തുമായ ആരാധ നകൾക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള മഹത്തായ പ്രതിഫലങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. സദ്കർമ്മങ്ങൾ വര്ധിപ്പിക്കാനും അതു വഴി പരലോക വിജയം കരസ്ഥമാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികള്ക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം