സഫര്‍മാസം ദുശ്ശകുനമല്ല

വിേശഷണം

സ്വഫര്‍ മാസത്തെക്കുറിച്ച്‌ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം