സഫര്‍മാസം ദുശ്ശകുനമല്ല

വിേശഷണം

സ്വഫര്‍ മാസത്തെക്കുറിച്ച്‌ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ വിവരണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു