ബന്ധങ്ങള്‍ പവിത്രമാക്കുക

വിേശഷണം

കുടുംബ ബന്ധത്തിന് ഖുര്ആനും സുന്നത്തും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നല്കുന്നുണ്ട്. ബന്ധുക്കളെയും കുടുംബക്കാരെയും പരിഗണിക്കണമെന്നും അവരെ കഴിയും വിധം സഹായിക്കണമെന്നും, അവരെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത പാഠങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ലഘു കൃതിയില് വിശദീകരിക്കുന്നത്

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു