വസിയ്യത്തുല്ലാഹ്‌

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവും പ്രവാചക തിരുമേനി(സ്വ)യും വിശ്വാസീ സമൂഹത്തിനു നല്കിനയ അമൂല്യമായ സാരോപദേശങ്ങളില്‍ അതിപ്രധാനമായ തഖ്‌വയെ സംബന്ധിച്ചും ധര്മ്മധനിഷ്ഠര്ക്വ‌ അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നും ലഭിഠക്കുന്ന പ്രതിഫലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ഹൃസ്വ വിവരണം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു