പ്രവാചക ശ്രേഷ്ട്‌നെ പിന്തുടരുക

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ്‌ നബി(സ്വ)യിലൂടെണ് അല്ലാഹു ഹുദയും ളലാലത്തും വ്യക്തമാക്കിത്തന്നത്‌, അഥവാ സത്യവും അസത്യവും വേര്‍തിരിച്ചു നല്‍കിയത്‌. എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉപദേശിച്ചതും എല്ലാ ചീത്ത കാര്യങ്ങളും വിരോധിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ്‍. ലോകര്‍ക്കാകമാനം പ്രവാചകനായി നിയോഗിതനായ റസൂലിനെ മനുഷ്യ കുലം പിന്തുടരണമെന്നത്‌ അല്ലാഹുവിന്റെ കണിശമായ കല്‍പ്പനയാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം