പ്രവാചക ശ്രേഷ്ട്‌നെ പിന്തുടരുക

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ്‌ നബി(സ്വ)യിലൂടെണ് അല്ലാഹു ഹുദയും ളലാലത്തും വ്യക്തമാക്കിത്തന്നത്‌, അഥവാ സത്യവും അസത്യവും വേര്‍തിരിച്ചു നല്‍കിയത്‌. എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉപദേശിച്ചതും എല്ലാ ചീത്ത കാര്യങ്ങളും വിരോധിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ്‍. ലോകര്‍ക്കാകമാനം പ്രവാചകനായി നിയോഗിതനായ റസൂലിനെ മനുഷ്യ കുലം പിന്തുടരണമെന്നത്‌ അല്ലാഹുവിന്റെ കണിശമായ കല്‍പ്പനയാണ്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വിവരണം

 {]hmNI t{ijvTs\ ]n´pScpI

إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم

kXyw, hgn, e£yw, [À½w XpS§nb a\pjyPohnX¯nsâ ASnØm\ hi§Ä apgph³ AÃmlp ]Tn¸n¨Xv A´y{]hmNI\mb apl½Zv \_n (g)bneqsSbmWv. Pn¶phÀK¯n\pw a\pjy hÀK¯n\pambn \ntbmKn¡ s¸« Xncp\_n(g) {]hmNIXz Imew apgph³ hn\ntbmKn¨Xv AÃmlp G ¸n¨p \ÂInb ZuXyw `wKw IqSmsX \nÀhln¡m\mbncp¶p.Fs´ms¡ bmbncp¶p \_n(g)bnte¸n¡s¸« ZuXy§Ä F¶v JpÀB³ hyàam ¡nbn«p­v.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الأعراف/157)

""X§fpsS ]¡epÅ Xudm¯nepw C©oenepw tcJs¸Sp¯s¸«Xmbn A hÀ¡v Is­¯m³ Ignbp¶ B A£cÚm\anÃm¯ {]hmNI\mb ssZhZqXs\ (apl½Zv \_nsb) ]n³]äp¶hÀ¡v (B ImcpWyw tcJs¸ Sp¯p¶XmWv.) AhtcmSv At±lw kZmNmcw IÂ]n¡pIbpw,ZpcmNmc¯n  \n¶v Ahsc hne¡pIbpw sN¿p¶p. \à hkvXp¡Ä AhÀ¡v A\ph Z\obam¡pIbpw, No¯ hkvXp¡Ä AhcpsS ta \njn²am¡pIbpw sN¿p¶p. AhcpsS `mc§fpw AhcpsS taep­mbncp¶ hne§pIfpw A t±lw Cd¡n sh¡pIbpw sN¿p¶p. At¸mÄ At±l¯n hnizkn¡pI bpw At±ls¯ ]n´pW¡pIbpw klmbn¡pIbpw At±lt¯msSm¸w AhXcn¸n¡s¸«n«pÅ B {]Imis¯ ]n³]äpIbpw sNbvXhcmtcm, A hÀ Xs¶bmWv hnPbnIÄ.'' (AAvdm^v/157)

{]hmNI ZuXyw kpXcmw hyàamIp¶ {]kvXmh\bmWv apIfnse kq àw. Cu kwKXn t_m[ys¸« hyànIfpsS IWniamb _m[yXbmWv B b¯nsâ Ahkm\ `mKw hniZoIcn¡p¶Xv. kZmNmc§fnte¡v hgn \S ¯nb, \à hkvXp¡sf A\phZ\obam¡n \ÂInb, hnizmkþIÀ½þkz`m hþ{Ibhn{Ibþ \ne]mSp taJeIfnse apgph³ `mc§fn \n¶pw N§e Ifn \n¶pw tamN\taInb XncpZqXs\ a\Êdnªv hnizkn¡pIbpw, A t±l¯nsâ PohnXs¯ A\pkcn¡pIbpw, AÃmlphn \n¶v AhXoÀ ®amb {]Imis¯ ]n³]äpIbpw sN¿pI F¶ AXnal¯mb D¯chm Zn¯amWv hnizmknIÄ¡pÅXv. {]kvXpX D¯chmZn¯w AhÀ {]m[m\y ]qÀhw {]mhÀ¯nIam¡p¶q F¦n AhcmWv ]ctemI¯v kzÀKw e`n¨v hnPbnIfmbn¯ocp¶Xv.

{]hmNIs\ AhnSps¯ PohnXIme¯pw hntbmKtijhpw hnizmko temIw ]n´pScWw. JpÀB³ HmXn¯¶pw, AXns\ PohnXw sIm­v hni ZoIcn¨pw CkvemanI PohnXsa§ns\bmsW¶v \_n(g)]Tn¸n¨n«p­v. Xn cp\_nsb A\p[mh\w sN¿msX t\ÀhgnbneqsS k©cn¡mt\m kzÀK ¯nse¯mt\m km[yaÃ. ]ctemI¯v hnPbnIfmbn¯ocm³ Ipdp¡phgn Isfm¶pw \_n(g) ]Tn¸n¨n«nÃ. {]hmNI Imet¯m tijtam, hnip²cm b kzlm_nIÄ A¯cw Ipdp¡phgnIÄ krjvSn¨v AhbneqsS k©cn ¨n«panÃ. AÃmlphnt\bpw Ahsâ ZqXt\bpw {]mamWnIambn A\pkcn ¡pI hgnbmWv HcmÄ¡v hnPbw IcØam¡m\mIp¶Xv F¶v JpÀB³ ]dbp¶p­v.

وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (أحزاب/71)

""AÃmlpshbpw Ahsâ ZqXs\bpw BÀ A\pkcn¡p¶pthm Ah³ a l¯mb hnPbw t\Snbncn¡p¶p.'' (Alvkm_v/71)

\·Ifmb \·Isfms¡ ]Tn¸n¨p X¶ dkqens\ kÀhtc¡mfpw kvt\ ln¡m\mIpt¼mgmWv HcmÄ¡v icnbmb hnizmknbmIm\pw, AhnSps¯ NcyIsf IehdbnÃmsX DÄs¡mÅm\pw ]n´pScm\pw km[n¡pIbpÅq. \_n(g) Xs¶ A¡mcyw \s½ t_m[ys¸Sp¯nbn«p­v.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين (البخاري، كتاب الإيمان)

A\kv(h) \nthZ\w. \_n(g) Acpfn: ""Xsâ ]nXmhnt\¡mfpw, k´m \t¯¡mfpw apgph³ P\§tf¡mfpw HcmÄ¡v Rm³ {]nb¦c\mIpthm fw Ah¶v apAvan\mIpI km[yaÃ.'' (_pJmcn, InXm_p Cuam³)

krjvSn¨p t]mäp¶ dºns\ ]caambn kvt\ln¡p¶hcmWv kXyhnizm knIÄ. X¶nepÅ kvt\l¯nsâ {]IS\w FÆn[¯nembncn¡Wsa¶v AÃmlp Xs¶ hyàam¡nbn«p­v. \_n(g) JpÀB³ ap¶nÂsh¨p sIm ­v ]Tn¸n¨ CkvemanI ]mT§sf apgph³ a\ÊmhmNm IÀ½Wm AwKoI cn¨v ]n´pScpI F¶XmWv X¶nepÅ AÀYh¯mb kvt\l¯nsâ e£ Wsa¶v AÃmlp ]dªp Xcp¶p. A§ns\bpÅhÀ¡mWv dºnsâ kvt\ lw IcØam¡m\mIpI F¶pw hniZoIcn¡p¶p.

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (آل عمران/31)

""(\_ntb,) ]dbpI: \n§Ä AÃmlpsh kvt\ln¡p¶ps­¦n Fs¶ \n§Ä ]n´pScpI. F¦n AÃmlp \n§sf kvt\ln¡pIbpw \n§fpsS ]m]§Ä s]mdp¯p XcnIbpw sN¿p¶XmWv. AÃmlp Gsd s]mdp¡p¶ h\pw IcpWm\n[nbpas{X.'' (Bep Cwdm³/31)

tZtlÑItfbpw PohnX¯nse {]tem`\§tfbpw amän \nÀ¯ns¡m ­pÅXmIWw {]hmNIt\mSpÅ A\pkcWw. H¶nt\bpw FXnÀ¡msX ]n´pScpI. ]e `uXnIkmlNcy§fpw, Nne _u²nI \ne]mSpIfpw Nne t¸msg¦nepw {]hmNINcyIsf PohnX¯n\v tbmPn¡m¯hbmbn ImWm ³ t{]cn¸ns¨¶p hcpw. ]caamb AÀ°¯n {]hmNIsâ A[ym]\§ Ä apgph\pw KpWamsW¶pw, PohnX¯n \n¶v amän \nÀ¯mhp¶ H¶pw Ahbnensöpw hnizmkn¡m³ apAvan\pIÄ¡v km[n¡p¶nsæn {] hmNIt\mSpÅ hnizmk¯nepw kvt\l¯nepw Ig¼nÃ. F¶p am{XaÃ, Xncpta\nsb ]qÀ®ambpw A\pkcn¡m³ X¿mdmIp¶ HcmÄ¡mWv kzÀ K {]thiw km[yamIp¶Xv F¶v lZokpIÄ ]Tn¸n¡p¶p­v.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى (البخاري)

A_qlpdbvd(h) \nthZ\w. AÃmlphnsâ ZqX³(g) Acpfn:""Fsâ kap Zmb¯nse FÃmhcpw kzÀK¯n {]thin¡p¶XmWv; hnk½Xn¨hs\m gnsI. kzlm_nIÄ tNmZn¨p: BcmWv hnk½Xn¨h³? Xncpta\n(g) ]d ªp: Fs¶ A\pkcn¨h³ kzÀK¯n IS¶p. Ft¶mSv A\pkcWt¡ Sv ImWn¨h\mWv hnk½Xn¨h³.'' (_pJmcn)

Zo\n\\pkcn¨v Pohn¡m\mhiyamb FÃm hnizmk§fpw Bcm[\Ifpw kz`mh§fpw \_n(g) {]mtbmKnIambn ]cnioen¸n¨p X¶n«pÅXmWv. H ¶pw hn«p Ifªn«nÃ. ImenIambn Zo\n C\nbpw Nne \·IÄ IqSn D ­mtI­Xp­v F¶v hmZn¡mt\m, A¯cw kwKXnIfp­m¡n BNcn ¡mt\m Ckvemw A\phZn¡p¶panÃ. AXpsIm­p Xs¶ Xncpta\n \ÂIn bsXÃmw kzoIcn¡m\pw, hne¡nbXn \ns¶Ãmw amdn\n¡m\pw apAv an\pIÄ X¿mdmIWw. AÃmlp ]dªp:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(الحشر: 7)

""\n§Ä¡p dkq \ÂInbsXt´m AXv \n§Ä kzoIcn¡pI. Fs´m ¶n \n¶v At±lw \n§sf hne¡ntbm AXn \n¶v \n§Ä Hgnªv \n ¡pIbpw sN¿pI. \n§Ä AÃmlpsh kq£n¡pIbpw sN¿pI.'' (livÀ/7)

{]hmNI³ a\pjykaqls¯ £Wn¨Xv PohÊpä amÀK¯nte¡mWv. XoÀ¯pw dºnsâ IÂ]\ {]Imcambncp¶p Xncpta\nbpsS A[ym]\§Ä apgph\pw. AÃmlphptâbpw dkqentâbpw £W¯n\v D¯cw \ÂIp t¼mÄ kXyhnizmknIÄ¡v e`n¡p¶Xv kPohamb, B\µIcamb Pohn XamWv. AÃmlphnsâ Blzm\w ImWpI:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ (الأنفال/24)

""\n§Ä¡v Poh³ \ÂIp¶ Imcy¯nte¡v \n§sf hnfn¡pt¼mÄ kXy hnizmknItf, \n§Ä AÃmlphn\pw dkqen\pw D¯cw \ÂIpI.'' (A³ ^mÂ/24)

k·mÀK¯n PohnXw XpScm³ a\km sImXn¡p¶hÀ {]hmNIs\bm Wv A\pkcnt¡­Xv. shfn¨w \ndª ]mXbmWv Xncpta\nbpsS kp¶ ¯v.cm{Xn t]mepw ]I t]mse {]Imiw \ndª ]mX. kzÀ¤t¯mfw kp c£nXambpÅ bm{X¡v B ]mXbÃmsX thsdm¶nÃ. AXpsIm­p Xs¶ bmWv hnizmknIsf ]Tn¸n¡m\mbn {]hmNIt\mSv AÃmlp C{]Imcw ]d ªXv:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (الأعراف: 158)

""]dbpI: a\pjytc, XoÀ¨bmbpw Rm³ \n§fntes¡ÃmapÅ AÃmlphn sâ ZqX\mIp¶p. BImi§fpsSbpw `qanbpsSbpw B[n]Xyw GsXmcph ¶mtWm Ahsâ(ZqX³.) Ah\ÃmsX Hcp ssZhhpanÃ. Ah³ Pohn¸n¡p Ibpw acn¸n¡pIbpw sN¿p¶p. AXn\m \n§Ä AÃmlphnepw Ahsâ ZqX\nepw hnizkn¡phn³. AsX, AÃmlphnepw Ahsâ hN\§fnepw hnizkn¡p¶ A£cÚm\anÃm¯ B {]hmNI\nÂ. At±ls¯ \n§ Ä ]n³]äphn³ \n§Ä t\ÀamÀKw {]m]n¡mw.'' (AAvdm^v/158)

apAvan\pIÄ AÃmlphnsâ taÂkqNnX IÂ]\¡v sNhn sImSp¡p¶ hcmsW¶v JpÀB³ ]dbp¶p­v. F´p sIms­¶m AXnemWv e£y hnPbapÅXv. hnPb {]Xo£tbmsSbpÅ PohnXw \bn¡p¶ Bcpw AÃm lphnsâ IÂ]\sb AhKWn¡pIbnÃ. AÃmlphnt\bpw dkqent\bpw kvt\ln¡p¶hcpw A\pkcn¡pIbpw sN¿p¶hsc¶ \ne¡v kXyhnizm knIfpsS \ne]mSv F´mbncn¡psa¶v JpÀB³ hyàam¡p¶Xv ImWpI:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (النور/51)

""X§Ä¡nSbn (dkqÂ) XoÀ¸p IÂ]n¡p¶Xn\mbn AÃmlphnte¡pw dkqente¡pw hnfn¡s¸«m kXyhnizmknIfpsS hm¡v, R§Ä tIÄ ¡pIbpw A\pkcn¡pIbpw sNbvXncn¡p¶p F¶v ]dbpI am{Xambncn ¡pw. AhÀ Xs¶bmWv hnPbnIÄ.'' (\qÀ/51)

hkvXpX CXmsW¦nepw, {]hmNI Ncys¡Xnsc \nesImÅp¶hÀ ap kvenw D½¯n {]Xy£s¸Smw. H¶pIn Ahsb apgph\msbm, `mKnI amsbm \ncmIcn¨p sIm­mbncn¡pw A¯c¡mcpsS hchv. AXsæn AÃmlphnsâ ZqX³(g) Zo\n ]Tn¸n¨n«nÃm¯Xpw ]cnioen¸n¨n«nÃm¯ Xpamb ]pXnb BNmc§fpw hnizmk§fpw \nÀ½n¨mNcn¨p sIm­mIpw. c­p hn`mKw {]hmhNI kp¶¯nt\mSv bp²w {]Jym]n¨hcmWv. Ahsc FXncn«v tXmÂ]n¡m\pÅ Blzm\w \_n(g) Xs¶ \S¯nbn«p­v.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" (مسلم)

A_vZpÃmln _v\p akvDuZv(h) \nthZ\w. AÃmlphnsâ ZqX³ Acpfn: ""F\n¡p ap¼pÅ kaql§fnte¡v \ntbmKn¡s¸« apgph³ {]hmNI ·mÀ¡pw, Ahsc klmbn¡p¶hcpw, AhcpsS NcyIsf kzoIcn¡p¶h cpw, AhcpsS IÂ]\Isf ]n´pScp¶hcpamb BfpIÄ B kaql§fn  \n¶pw D­mbncp¶n«p­v. F¶m AhcpsS Imetijw Hcphn`mKw BfpIÄ hcp¶XmWv. kzbw {]hÀ¯n¡m¯XmIpw AhÀ ]dbpI. I ]n¡s¸Sm¯XmIpw AhÀ {]hÀ¯n¡pI. A¯camfpIsf ssIsIm­v t\cnSp¶h³ apAvan\mWv. \mhp sIm­v t\cnSp¶h\pw apAvan\mWv. lr Zbw sIm­v t\cnSp¶h\pw apAvan\mWv. AXn\¸pdw ]ns¶, ISpIp aWn tbmfw t]mepw Cuam\nsâ km¶n[yanÃ.'' (apkvenw)

Npcp¡¯nÂ, {]hmNINcysb apgph\mbpw DÄs¡mÅpIbmWv Cl ]c hnPb¯n\v \nZm\sa¶v \mw a\Ênem¡p¶p. B PohÊpä, `wKnbmÀ ¶ amXrIbn \n¶I¶m ]cmPbambncn¡pw ^esa¶pw \mw Xncn¨dn bp¶p. \_n(g)bpsS PohnXs¯ ]n´pScmsX, CXc BZÀi§tfbpw N cyItfbpw A\p[mh\w sNbvXv Pohn¡p¶h³ kz´t¯mSv A{Iaw {]h À¯n¡p¶h\msW¶v JpÀB³ {]kvXmhn¡p¶p­v. ]ctemI¯psh¨m bncn¡pw Ah\Xv t_m[ys¸SpI. A¶h³ hrYm hne]n¡pIbpw sN¿pw. c­v Bb¯pIÄ {i²n¡pI:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (الفرقان: 27)

""A{Iaw sNbvXh³ Xsâ ssIIÄ ISn¡p¶ Znhkw. Ah³ ]dbpw d kqensâ IqsS Rms\mcp amÀKw kzoIcn¨ncps¶¦n F{X \¶mbncpt¶ s\.'' (^pÀJm³/27)

 وقال تعالى: {يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (الأحزاب: 66)

""AhcpsS apJ§Ä \cI¯n Iogvta adn¡s¸Sp¶ Znhkw. AhÀ ]d bpw: R§Ä AÃmlpshbpw dkqens\bpw A\pkcn¨ncps¶¦n F{X \¶mbncpt¶s\!'' (Alvkm_v/66)

AÃmlphnt\bpw A´y{]hmNI\mb apl½Zv \_n(g)tbbpw A\p kcn¨v Pohn¡m³ AÃmlp kp_vlm\lp h XBe \ap¡v Xu^oJv \Â Is«. Bao³.