അസ്മാ ഉല്‍ ഹുസ്‌ന (പരമ്പര – 24 ക്ലാസ്സുകള്‍)

വിേശഷണം

പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവായ അല്ലാഹുവിന്റെ അത്യുത്തമ നാമവിശേഷണങ്ങളായ അസ്മാ ഉല്‍ ഹുസ്നയുടെ അഥവാ അല്ലാഹുവിന്റെ പവിത്ര നാമങ്ങളില്‍ ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശധമായ പഠനം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വിവരണം

 أسماء الله الحسنى

1

അസ്മാ ഉല്‍ ഹുസ്‌ന

أسماء الله الحسنى

2

അസ്മാ ഉല്‍ ഹുസ്‌ന

الملك ، القدوس ، السلام

3

അല്‍ മലിക്‌, അല്‍ ഖുദ്ദൂസ്‌, അസ്സലാം

المؤمن ، المهيمن ، العزيز

4

അല്‍ മുഅ്‌മിന്‍ , അല്‍ മുഹൈമിന്‍, അല്‍ അസീസ്‌

الجبار، المتكبر

5

അല്‍ ജബ്ബാര്‍   ,അല്‍ മുതകബ്ബിര്‍

الخالق، البارئ , المصور

6

അല്‍ ഖാലിക്‌, അല്‍ബാരിഅ്‌, അല്‍ മുസവ്വിര്‍

 الغافر،الغفور،الغفار

7

അല്‍ ഗാഫിര്‍  ,അല്‍ ഗഫൂര്‍   ,അല്‍ ഗഫ്ഫാര്‍

 القاهر، القهار

 

8

അല്‍ ഖാഹിര്‍    ,അല്‍ ഖഹ്ഹാര്‍

الرزاق ، الفتاح

9

അര്‍ റസ്സാഖ്‌, അല്‍ ഫത്താഹ്‌

العليم

10

അല്‍ അലീം

السميع ، البصير

11

സമീഅ്‌, ബസ്വീര്‍

الحليم ، العظيم

12

അല്‍ ഹലീം , അല്‍ അദ്വീം

الشكور ،  الشاكر

 

13

ഷകൂര്‍   ,ഷാകിര്‍

العلي  ، الأعلى ، المتعال

14

അല്‍ അലിയ്യ്‌, അല്‍ അഅ്ല‍ാ, അല്‍ മുതആന്‍,

  القريب

15

അല്‍ ഖരീബ്‌

  الودود

16

അല്‍ വദൂദ്‌

الشهيد ، الرقيب ، الكريم ، الأكرم

17

ശഹീദ്‌, റഖീബ്‌, കരീം, അക്‌റം

الحي ، القيوم ، الأحد ،    الواحد          الصمد

 

18

അല്‍ ഹയ്യ്‌, അല്‍ വാല്‍ അഹദ്‌, അല്‍ വാഹിദ്‌, അസ്സമദ്‌

اللطيف   ، الرءوف ، الهادي 

19

അല്‍ ലത്വീഫ്‌, അല്‍ റഊഫ്‌ , അല്‍ ഹാദി

 الحق ، الوكيل ، الكفيل  ، القدير، القادر، المقتدر ، العفو

 

20

അല്‍ ഹഖ്‌, അല്‍ വഖീല്‍  , അല്‍ കഫീല്‍    , അല്‍ ഖദീര്‍ അല്‍ ഖാദിര്‍ അല്‍ മുഖ്തദിര്‍ അല്‍ അഫുവ്വ്‌

الحي ،  الستار

21

അല്‍ ഹയ്യുന്‍ , അല്‍ സത്താര്‍

 الحنان ، المنان ، الشافي

22

അല്‍ ഹന്നാന്‍, അല്‍ മന്നാന്‍ , അല്‍ ഷാഫി

  المعارج، الغالب ، المستعان ، الناصر، النصير

23

അല്‍ മആരിജ്‌ , അല്‍ ഗാലിബ്‌, അല്‍ മുസ്തആന്‍ , അന്നാസ്വിര്‍  അന്നസ്വീര്‍

  الجميل ، وتر ، ديان

24

ജമീലുന്‍ , വിത്‌റുന്‍ ദയ്യാനുന്‍