ഇസ്ലാമിക ഭവനം

വിേശഷണം

വീട്‌ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍, വീട്ടില്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാധകള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം