സ്വര്ഗ്ഗം നാവിന്‍ തുമ്പത്ത്‌

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

കളവ്, ഏഷണി , പരദൂഷണം മുതലായവയില്‍ നിന്ന് നാവിനെ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് വിശ്വാസിയെ സ്വര്ഗ്ഗംം നേടാന്‍ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം