കഴിവുറ്റ ദൈവം, കഴിവ്‌ കെട്ട മനുഷ്യന്‍

വിേശഷണം

സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും പ്രതാപവും വിവരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവന്റെ കേവലം സ്ര് ഷ്ടിയായ മനുഷ്യന്റെ പരിമിതികളെയും വിലയിരുത്തുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം