മരണപ്പെട്ടവര്‍ കേള്‍ ക്കുമോ ??

വിേശഷണം

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെയും മരണശേഷം അവര് നമ്മുടെ പ്രാര് ത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നല്കാന് കഴിയാത്ത നിസ്സഹായരാണെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു