വിേശഷണം

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെയും മരണശേഷം അവര് നമ്മുടെ പ്രാര് ത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നല്കാന് കഴിയാത്ത നിസ്സഹായരാണെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം