വിേശഷണം

സമൂഹത്തില്‍ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വികലാംഗറ്, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ചവറ് തുടങ്ങി നിരവധി കഷ്ടതകള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന നിരാലംബര്ക്ക്ല വേണ്ടിഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്‍ സ്വല്ല്ല്ലാഹു അലൈഹിവസല്ലം നല്കികയ ഉപദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം