നിരാലംബരോട് കാരുണ്യപൂറ്വ്വം

വിേശഷണം

സമൂഹത്തില്‍ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വികലാംഗറ്, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ചവറ് തുടങ്ങി നിരവധി കഷ്ടതകള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന നിരാലംബര്ക്ക്ല വേണ്ടിഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്‍ സ്വല്ല്ല്ലാഹു അലൈഹിവസല്ലം നല്കികയ ഉപദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: