റമദാനിന്റെ ആവേശം നഷ്ടപ്പെടാതെ

വിേശഷണം

ആരാധനകളുടെ ആവേശം തുടിക്കുന്ന വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പരിസമാപ്തി പലരിലും വിശ്വാസപരമായും കറ്മ്മപരമായും അവറ് നേടിയെടുത്ത ചൈതന്യത്തിന് മങ്ങലേല്പിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. റമദാനിന്റെ ചയ്തന്യം ജീവിതത്തിലുടനീളം സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഉത്ബോധനം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: