തൗഹീദും ശിർക്കും

വിേശഷണം

എന്താണ് തൗഹീദ് എന്നും ശിർക്കിന്റെ ഗൗരവവും വിശദമാക്കുന്ന ലഘു ഭാഷണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം