അഹ്‌ലുസുന്ന വൽ ജമാഅഃ

വിേശഷണം

വിജയിച്ച കക്ഷിയായ അഹ്‌ലുസുന്ന വൽ ജമാഅഃ യുടെ വിശ്വാസവും മാർഗവും വ്യക്തമാക്കുന്ന ലഘു ഭാഷണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം