പ്രവാചക സ്നേഹവും നബിദിനാഘോഷവും

വിേശഷണം

പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ പേരില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം