തൌഹീദിന്റെ വെളിച്ചം

വിേശഷണം

ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയായ ശിര്കില്‍ നിന്നും എന്തു കൊണ്ട്‌ വിശ്വാസി വിട്ടു നില്കണം ?
ശിര്കിന്റെ ഒരു അംശവുമില്ലതെ അല്ലാഹുവിന്ന് ഇബാദത്ത്‌ ചെയ്യുക , അമര്‍ ബിന്‍ ജമൂഹ് (റ) വിന്റെ കഥ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ 83 ശതമാനം ജനങ്ങള്ക്ക് ഇസ്‌ലാമിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിയിട്ടില്ല. . തൌഹീദിന്റെ ശ്രേഷ്ടത വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: