സ്നേഹം റബ്ബിനോടും റസൂലിനോടും

വിേശഷണം

നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ നബിയെ പിന്‍പറ്റുക. അല്ലാഹുവിനെ എങ്ങി നെ സ്നേഹിക്കണം പ്രവാചകനെ എങ്ങി നെ സ്നേഹിക്കണം . മറ്റ്‌ ആരെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ മാനതണ്ടം അല്ലഹുവിനൊദും രസൂലിനൊടുമുല്ല സ്നേഹമായിരിക്കണം എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു