യാത്രക്കാരുടെ അറിവിലേക്ക്

വിേശഷണം

യാത്ര എന്ന അനുഗ്രഹമ്, യത്രയിലെ പ്രാറ്ത്ഥനകള്, യാത്രയിലെ മര്യാധകള്, റോഡുകളില്‍ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത തുദങ്ങിയ സുരക്ഷിതമായ് യാത്രക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണമ്

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു