തൗഹീദ്‌ - ഒരു സമഗ്ര പഠനം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

തൗഹീദും ശിര്‍ക്കും അതിനോടനുബന്ധിച്ച്‌ സമൂഹത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അനാചാരങ്ങളും അപഗ്രഥന വിധേയമക്കുന്ന പ്രൗഡമായ പ്രഭാഷണ സമാഹാരം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം