തൗഹീദ്‌ - ഒരു സമഗ്ര പഠനം

വിേശഷണം

തൗഹീദും ശിര്‍ക്കും അതിനോടനുബന്ധിച്ച്‌ സമൂഹത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അനാചാരങ്ങളും അപഗ്രഥന വിധേയമക്കുന്ന പ്രൗഡമായ പ്രഭാഷണ സമാഹാരം

പ്രസാധകർ:

ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്ലാഹി സെ൯റര്‍, ഷാര്‍ജഹ്‌, യു.എ.ഇ.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം