യാത്രക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

വിേശഷണം

യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ മുതല്‍ വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നത്‌ വരെ വിശ്വാസികള്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും ചൊല്ലേണ്ട പ്രാര്‍ത്ഥനകളും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം