നജസ് വൃത്തിയാക്കൽ (24 ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും)

വിേശഷണം

നജസ് വൃത്തിയാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 24 കർമ്മശാസ്ത്ര ചോദ്യങ്ങളും അവക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു