വിസർജ്ജന മര്യാദകൾ (കർമ്മശാസ്ത്രം ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലൂടെ)

വിേശഷണം

മലമൂത്ര വിസർജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുപ്പത് കർമ്മശാസ്ത്ര ചോദ്യങ്ങളും അവക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു