ഒരു ഖബര്‍ പൂജകന്റെ കുറ്റ സമ്മതം

വിേശഷണം

ഖബ്‌റാരാധനയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ‍ കിടക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും പരിത്യജിച്ച്‌ സത്യ സമ്പൂര്ണ്ണകമായ തൗഹീദിലേക്കുള്ള മടക്കം നയിച്ചൊരു സോദരന്റെ
കഥയാണിത്‌. ഈ കഥ ഈജിപ്തിലേതെങ്കിലും,
അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ഭൂമിയായ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലികംകള്ക്കും തീര്ച്ചിയായും ഈ കൃതി വഴികാട്ടിയാവും

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു