യേശു മഹാനായ പ്രവാചകന്‍

വിേശഷണം

പുതിയ നിയമത്തില്‍ വന്ന യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വം ഖുര്‍ ആനിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ പരിശോധിക്കുകയാണ്‌ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം