റമദ്വാന്‍ വ്രതം, നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫത്‌വകള്‍

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ റമളാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ഒരു വിശ്വാസി അനിവാര്യമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫത്‌വകളുടെ സമാഹാരം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം