മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരോട്

വിേശഷണം

മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുസ്‌ലിം ശ്രധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ത്‌???

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം