പരീക്ഷണങ്ങള്‍ - 2

പരീക്ഷണങ്ങള്‍ - 2

വിേശഷണം

ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഐശ്വര്യവും നന്മകളുമെല്ലാം അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ്‌. ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങിനെ അതിജീവിക്കണം എന്ന്‌ വിവരിക്കുന്ന ഖുത്ബ

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു