വിഭവ സമ്ര്’ദ്ധി നേടാന് - 2

വിഭവ സമ്ര്’ദ്ധി നേടാന് - 2

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

കുടും ബ ബന്ധം ചേര്‍ ക്കല്‍ , സ്രഷ്ടാവിന്‍ നന്ദി കാണിക്കല്‍ , ഹറാമുകളില്‍ നിന്ന് വിട്ടു നില്ക്കല്‍ തുടങ്ങിയ വിഭവ സമ്ര്’ ദ്ധി നേടാന്‍ ഉപയുക്തമായ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം