നാഥനെ അറിയുക(05) പ്രാർത്ഥന

നാഥനെ അറിയുക(05) പ്രാർത്ഥന

വിേശഷണം

ആരാധനയുടെ മർമ്മ പ്രധാന ഭാഗമായ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചും ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു