വഹ് യിൻറെ ആരംഭം

വഹ് യിൻറെ ആരംഭം

വിേശഷണം

പ്രവാചകൻ (സ) യുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം, നബി(സ)ക്ക് വഹ് യ് ആരംഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം